Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp

 

       Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
Kính mời Quý Phật Tử xem mục Kinh - Thơ
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện
Trang chi'nh 
Tài liê.u 
Sinh hoa.t 
Hình anh 
Kinh kê. 
LIENS 
Thông tin 
  

Ăn Chay

 

Phương pháp tự nhiên đẻ phòng bệnh

 

 

 

 

 

[ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Copyright(c) 2005 NgocDiem. All rights reserved.
txngocdiemfrance@free.fr