Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp
 

 
  Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
Kính mời Quý Phật Tử xem mục Kinh - Thơ
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện
Trang chi'nh 
HISTOIRE 
Sinh hoa.t 
Hinh anh 
Kinh kê. 
Liên hê. 
Thông tin 
SINH HOẠT HÀNG TUẦN
Từ thứ hai đến thứ sáu:
Từ  5 giờ đến  6 giờ 30   : Chư tăng ni thiền định
Từ  7 giờ đến  7 giờ 45   : Công phu Lăng Nghiêm Thập Chú
17 giờ                              : Tịnh độ
19 giờ                              : Thiền định - Chỉ quán
 
Thứ bảy - Chủ nhật (Chương trình đặc biệt)
Từ  6 giờ đến  6 giờ 45   : Công phu Lăng Nghiêm Thập Chú
7 giờ                                :  Ban Trai Soạn và Chư Phật tử đến Tịnh Xá chuẩn bị
                                           Trai nghi đẻ Cúng dường Chư Phật và Chư Bồ Tát 
11 giờ                              :  Lễ Cầu An, Cầu siêu, Cúng ngọ
12 giờ                              :  Thọ trai cùng Chư Tăng Ni  
Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 :  Học Chơn Lý, Phật học phổ thông (hoặc thuyết pháp)
Từ 16 giờ đến 17 giờ 30 :  Tu thiền hoặc học chuông mỏ
18 giờ                              :   Bế ging
 
 
               

 

 

 

[ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr