Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tại Pháp

  

     Trung Tâm Thiền Minh Đăng Quang
         6, Route de Noisiel - 77200 TORCY - FRANCE
        Téléphone & Fax: 01 60 05 29 78 - Portable: 06 86 04 65 52
      Tài khoản (Coordonées bancaires)
      TINH XA NGOC DIEM (ASBBVF)
 
Mẫu Thơ Dâng Sớ Cúng Phật
Kính mời Quý Phật Tử xem mục Kinh - Thơ
 
Thơ Thông Bạch và kêu gọi hùn phước để xây dựng Chánh điện
Trang chi'nh 
Tài liê.u 
Sinh hoa.t 
Hình anh 
Kinh kê. 
Liên hê. 
Thông tin 

 Đ tiện việc liên lạc,

Mong Quý vị gửi nhanh về Chùa (txngocdiemfrance@free.fr):
Tên Họ, Địa chỉ, số phone và adresse mail

 

 

 

[ Trang chính ] [ Đôi dòng ] [ Sinh hoạt ] [ Hình ảnh ] [ Kinh - Thơ ] [ Liên hệ ] [ Tài liệu ]

Muốn biết thêm chi tiết, địa chỉ liên lạc:
txngocdiemfrance@free.fr